Verklig förmånstagare/ huvudman och person i politiskt utsatt ställning

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och av finansiering av terrorism, förpliktar oss som kreditinstitut att alltid utreda våra företagskunders ägandeförhållanden och kontrollstrukturer – det vill säga bolagets verkliga förmånstagare/huvudmän. Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga förmånstagare/huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Vi rekommenderar därför att du har information om ägarstruktur och verklig förmånstagare/huvudman tillgänglig för att slutföra ansökan.

Vem är företagets verkliga förmånstagare/huvudman?

Företagets verkliga förmånstagare/huvudmän är fysiska personer som antingen direkt eller indirekt via en eller flera juridiska personer (till exempel företag eller stiftelse) äger eller innehar mer än 25 procent av företagets aktier eller rösträtt – eller på annat sätt har bestämmandeinflytande i företaget.

Ifall det inte finns en sådan person, måste den juridiska personen ändå utse en verklig förmånstagare/huvudmän. Denna person kan vara till exempel styrelseordförande, verkställande direktör, behörig firmatecknare eller annan motsvarande person. Företaget kan även utse flera olika verkliga förmånstagare/huvudmän.

Vem är en person i politiskt utsatt ställning?

Med en person i politiskt utsatt ställning menas en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisations ledning. Det kan även vara en sådan persons familjemedlemmar och kända medarbetare.

Personer i politiskt utsatt ställning är:

 • Stats- eller regeringschef
 • Minister
 • Vice eller biträdande minister
 • Parlamentsledamot
 • Domare i högsta domstolen
 • Domare i andra domstolar som utgör slutlig instans
 • Högre tjänstemän vid revisionsmyndighet
 • Styrelseledamot i centralbank
 • Ambassadör
 • Beskickningschef
 • Hög officer i försvarsmakten
 • VD/Styrelseledamot i statsägt företag
 • Medlem av ledningen i en internationell organisation
 • Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti

Till familjemedlemmar räknas i detta sammanhang personer med följande band till person i politiskt utsatt ställning:

 • Make/maka
 • Registrerad partner
 • Sambo
 • Barn
 • Barns make/maka/registrerad partner och sambo
 • Förälder

Med kända medarbetare avses:

 • Individer som är delägare och förmånstagare i gemensamt företag eller andra juridiska arrangemang som veterligen har grundats till förmån för en person i politisk utsatt ställning, eller dennas familjemedlem.
 • Individer som är delägare och förmånstagare i gemensamt företag eller andra juridiska arrangemang – eller som veterligen har en nära affärsrelation till – en person i politisk utsatt ställning, eller dennas familjemedlem.

Vad gör jag ifall de verkliga förmånstagarna/huvudmännen ändras?

I samband med att formuläret undertecknas, förbinder sig företaget till att omedelbart anmäla eventuella förändringar i ägarförhållanden om de påverkar uppgifterna som tidigare angetts till banken. Behörig eller behöriga firmatecknare ska returnera ett undertecknat formulär med uppdaterade uppgifter om: företaget till följd av ändrade ägarförhållanden fått en ny verklig förmånstagare/huvudman, om en tidigare verklig förmånstagare/huvudman inte längre är verklig förmånstagare/huvudman, om det i moderbolaget skett förändringar gällande verkliga förmånstagare/huvudmän.